Tactical Air Staff
Flyveinformationstjenesten

NOTAM
  EKKA EKSP EKYT EKAH EKCH EKBI EKEB EKMB EKOD  
EKRK EKRN EKSB EKSN EKVD EKVJ EKDK Temporary R & D-AREAS
                 
EKAB EKAE EKAT EKAV EKDB EKDF EKEL EKGC EKGF
EKHA EKHB EKHD EKHG EKHH EKHS EKKL EKLS EKLV
EKNM EKPB EKRD EKRF EKRH EKRS EKSI EKSV EKSS
   EKST EKTD EKTE EKTH EKTS EKTW EKVB EKVH